دستبند سنگی

جاسپر تمام سنگ

300,000 تومان

چشم ببر – بچگانه

100,000 تومان

مرجان

100,000 تومان

صدف و آبسیدین

120,000 تومان

لاجورد

120,000 تومان

صدف و عقیق قرمز

100,000 تومان

میکس عقیق

120,000 تومان

آمیتیست

120,000 تومان

چشم ببر

120,000 تومان

جاسپر و آبسیدین

120,000 تومان

حدید و کوارتز

120,000 تومان

جاسپر امپریال و آبسیدین

100,000 تومان